Փոփոխություն է կատարվել Սահմանափակ պատասխանատվությամբ  ընկերությունների  մասին օրենքում, մասնավորապես  օրենքի 24-րդ հոդվածը լրացվել է  4-րդ մասով, այն է՝ շահույթը բաշխվում է շահույթի բաշխման մասին որոշումն ընդունվելուց հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում։ Այս դրույթը տարածվում է օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո շահութաբաժինների վճարման մասին ընդունված որոշումների վրա։ Փոփոխություն է կատարվել նաև օրենքի 38-րդ հոդվածում՝  արտահերթ ժողով հրավիրելու կարգը, մասնավորապես` եթե ընկերությունում….

Իրավաբանական անձի պետական գրանցումը կատարվում է ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի` իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության (այսուհետ՝ Գործակալություն) կողմից, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող կազմակերպությունների (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, ապահովագրական ընկերություններ, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդեր և ֆինանսկան այլ կազմակերպություններ, այդ թվում դրանց մասնաճյուղերը, ներկայացուցչությունները և հիմնարկները): Ընդ որում, առևտրային իրավաբանական անձանց գրանցման համար դիմումը կարող է….

Առօրյա կյանքում եւ գործարար միջավայրում հաճախ չեն լինում այնպիսի դեպքեր, երբ անձը դրամական միջոցների կամ գույքի բացակայության պատճառով չունի պարտատերերի պահանջների կատարման հնարավորություն: Նման իրավիճակում պարտապանը կարող է սնանկ ճանաչվել (անվճարունակ) ։ Հայաստանում պարտապանները կարող են սնանկ ճանաչվել միայն դատական որոշման հիման վրա: Պարտապանը կարող է սեփական ցանկությամբ սկսել սնանկության (անվճարունակության) ընթացակարգը ՝ ներկայացնելով կամավոր….

Հայաստանի տարածքում գնումների իրականացման կարգը կարգավորվում է “գնումների մասին”ՀՀ օրենքով: Պատվիրատուների պարագայում կարող են հանդես գալ: պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետական կամ համայնքային հիմնարկները; Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկ; պետական մարմիններ և հաստատություններ; պետության կամ համայնքների հիսուն տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունները; պետական կամ համայնքային կամ ոչ առեւտրային պետական կամ համայնքային կազմակերպությունների կամ պետության….

30.12.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Փակ բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը

Ապրանքային նշան կամ սպասարկման նշան (այսուհետ՝ ապրանքային նշան)՝ նիշ, որն օգտագործվում է մեկ անձի ապրանքները և (կամ) ծառայություններն այլ անձի ապրանքներից և (կամ) ծառայություններից տարբերելու համար: Հայաստանում բիզնեսի և մրցակցության զարգացման, ինչպես նաև շուկայում ձեռնարկատիրության նոր սուբյեկտների ստեղծման կապակցությամբ արդիական է դառնում երրորդ անձանց ոտնձգություններից ապրանքային նշանների նկատմամբ բացառիկ իրավունքների պաշտպանությունը: Նշված իրավունքների պաշտպանության հնարավորություն ապահովելու համար ապրանքային….

Գործունեության բոլոր ոլորտներում, հատկապես բիզնեսում պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել կնքված պայմանագրի պայմաններին գործարքների կնքման ժամանակ: Պետք չէ այդ գործընթացին վերաբերվել անպատասխանատու և առանց պատշաճ ուշադրության, այլ ընդհակառակը ՝ պետք է մի քիչ ավելորդ ժամանակ ծախսել և զբաղվել պայմանագրի կազմմամբ ։ Չէ որ Հայաստանում հազվադեպ չեն առաջանում պայմանագրային պարտականությունների կատարման հետ կապված խնդիրներ ՝ կողմերի….

Դեղորայքի վաճառք Հայաստանում դեղերի շուկան ներկայումս բավականին դինամիկ է զարգանում։ Շուկան ընդլայնվում է, եւ այն մշտապես հայտնվում են նոր խաղացողներ. Ուստի պետք է հասկանալ, որ դեղերի ոլորտում պետական կարգավորումը շատ մեծ նշանակություն ունի, և որպեսզի հետագայում դեղերի տարածմանն ուղղված գործունեություն իրականացնելիս չհայտնվի անսպասելի խնդիրների առաջ, անհրաժեշտ է նախապես վերլուծել տվյալ ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը ։….

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թույլատրվում է արտադրել, ներմուծել, պահպանել, բաշխել, իրացնել և կիրառել այն դեղերը, որոնք գրանցված են ՀՀ-ում: Դեղերի գրանցումը, գրանցման մերժումը կամ անվավեր ճանաչումը կատարում է ՀՀ առողջապահության նախարարությունը: Դեղերի պետական յուրաքանչյուր գրանցում կատարվում է ըստ առանձին արտադրողների (ֆիրմաների) և երկրների, միևնույն կազմակերպության կողմից նույն դեղը տարբեր երկրներում արտադրելու դեպքում` նաև ըստ յուրաքանչյուր արտադրող երկրի: Անհրաժեշտ է….

Հայաստանի դեղագործական շուկայի զգալի մասը կազմում են արտերկրից ներմուծված ապրանքները: Դեղերի ներմուծման և արտահանման կարգն ունի իր առանձնահատկությունները և պետք է համապատասխանի որոշ նորմատիվ պահանջներին: Սկզբից նշենք, որ դեղերն ու դեղամիջոցները կարող են ներկրվել և արտահանվել միայն ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված հավաստագրի առկայության դեպքում, որը տրվում է 1 տարի ժամկետով: Ներմուծման կամ արտահանման հավաստագիրը տրվում….

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող իրավաբանական անձանց (բացառությամբ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի գրանցում, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների ու մասնաճյուղերի գրանցում և զանգվածային լրատվական միջոցների գրանցման հետ կապված գործառնությունների ապահովում: Գրանցման ընթացքում գործակալությունը ստանում և պահպանում է իրավաբանական անձանց տվյալները, որոնք տեղեկանքի տեսքով կարող են տրվել….

Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելիս շատ կազմակերպություններ կարող են բախվել գործունեության տարածքի լայնացման անհրաժեշտությանը, որի հետևանքով նրանք գրանցում են իրենց կազմակերպությունների մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն՝ մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը չի հանդիսանում անկախ իրավաբանական անձ, այլ հանդես է գալիս որպես առանձնացված ստորաբաժանում, որը տեղակայված ե իրավաբանական անձի գտնվելու վայրից դուրս: Ներկայացուցչությունն իրականացնում է իրավաբանական անձի շահերի ներկայացման….