Կեղծ գործարքը ձևակերպվում է առանց իրավաբանական հետևանքներ առաջացնելու մտադրության: Այդ դեպքում բնակարանի առուվաճառքի պայմանագիրը կարող է կազմվել ՀՀ օրենսդրության բոլոր պահանջների պահպանմամբ, սակայն սեփականատիրոջ փոփոխությունը կրելու է ձևական բնույթ: Ըստ էության անշարժ գույքը մնում է սկզբնական սեփականատիրոջ փաստացի տիրապետման ու օգտագործման ներքո և գործարքը կնքվում է անշարժ գույքը թաքցնելու և պարտատերերին գույքի վրա բռնագանձում տարածելու հնարավորությունից զրկելու նպատակներով: Հայաստանում….

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 303-րդ հոդվածի համաձայն՝ գործարքն անվավեր է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված հիմքերով դատարանի կողմից այն այդպիսին ճանաչելու ուժով կամ անկախ նման ճանաչումից: Վիճահարույց գործարքն անվավեր է դատարանի վճռով այն այդպիսին ճանաչելու հետևանքով, իսկ առոչինչ գործարքն անվավեր է անկախ դատարանի վճռից և դրա նկատմամբ կիրառվում են գործարքի անվավերության հետևանքները: Ներկայումս հայկական դատարանների վարույթներում առկա….

25.12.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Անվավեր գործարքների հայցային վաղեմության ժամկետը

18.12.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Գործարքն անվավեր ճանաչելը

15.11.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Կարելի՞ է արդյոք վիճարկել գործարքը