Видео

Կարելի՞ է արդյոք վիճարկել գործարքը:

15.11.2015
Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն
Թեմա՝ Կարելի՞ է արդյոք վիճարկել գործարքը

Вернуться