Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Խաղային գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների գրանցումը եւ լիցենզավորումը

Հայաստանի Հանրապետությունում շահումով խաղերի եւ խաղատների գործունեություն կարող են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված առեւտրային կազմակերպությունները: Այսինքն ՝ նման գործունեությամբ կարող են զբաղվել միայն ՀՀ ռեզիդենտները ։

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցման կարգը նախատեսված է <<Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին>> ՀՀ օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1194-Ն որոշմամբ:

Հայաստանում իրավաբանական անձանց գրանցման կարգի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել մեր կայքում հետևյալ հասցեով։

Շահումով խաղի կազմակերպման եւ անցկացման կանոնակարգում պետք է նշվեն՝

ա) հայտատուի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձեւը.

բ) հայտատուի գտնվելու եւ գործունեության իրականացման վայրերը.

գ) իրականացվող շահումով խաղերի տեսակները (մեքենայացված եւ/կամ կենդանի) եւ քանակը.

դ) շահումով խաղի մեկ տոմսի եւ (կամ) խաղանիշի (ժետոնի) եւ (կամ) միավորի գինը.

ե) խաղի անցկացման կարգը.

զ) շահումի տարբերակները.

է) շահումները վճարելու վայրը.

ը) խաղացողների իրավունքներն ու պարտականությունները.

թ) կազմակերպչի իրավունքներն ու պարտականությունները:


Բացի այդ, կազմակերպությունները պետք է պարտադիր կարգով ձերք բերեն արտոնագիր։ Լիցենզավորման կարգը նախատեսված է «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» և «Լիցենզավօռման մասին» ՀՀ օրենքներով։

Բարդ լիցենզիա ստանալու համար հայտատուն լիցենզավորող մարմին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) լիցենզիա ստանալու մասին հայտը՝ նշելով`

ա) իրավաբանական անձի համար` իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, բնակության և գործունեության իրականացման վայրերը,

բ) լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, որը հայտատուն մտադիր է իրականացնել,

գ) օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով նախատեսված այլ տեղեկատվություն.

2) իրավաբանական անձի համար` կանոնադրության պատճենը և պետական գրանցման վկայականի պատճենը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար` պետական գրանցման վկայականի պատճենը.

3) անձի մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթուղթը` որակավորում պահանջող գործունեության տեսակով զբաղվելու համար հայտ ներկայացվելու դեպքում.

4) օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով նախատեսված այլ փաստաթղթեր:

Բարդ լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող են լիցենզավորող մարմին հանձնվել առձեռն կամ փոստով:

Շահումով խաղեր կազմակերպելու լիցենզիան իրավունք չի տալիս խաղատուն կազմակերպել: Խաղատան լիցենզիան իրավունք է տալիս նույն խաղասրահում սույն օրենքի պահանջների պահպանմամբ կազմակերպել ցանկացած շահումով խաղ:

Օրենքով նախատեսված են նաեւ դեպքեր, երբ գրանցող մարմինն իրավունք ունի մերժել լիցենզիա ստանալու դիմումը: Նրանք էն՝ հայտին կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում օրենքների եւ իրավական այլ ակտերի պահանջներին, կամ դրանցում ներկայացված են կեղծ տեղեկություններ, լիցենզիայի հայտատուն ունի հարկային եւ օրենքով սահմանված այլ պարտադիր վճարների ժամկետանց պարտավորություններ, շահումով խաղի կազմակերպման եւ անցկացման կանոնակարգը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին կամ իրավական այլ ակտերին, կամ դրանցում ներառված են պայմաններ, որոնք կարող են վտանգել խաղացողների շահերը, կամ հակասում են սահմանված կանոններին,օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:

Լիցենզիա ստանալու հայտը բավարարելու որոշումն ընդունելու դեպքում լիցենզիան հայտատուին է տրամադրվում օրենքով սահմանված պետական տուրքի առաջին տարեկան վճարումը կատարելուց ոչ ուշ, քան մեկամսյա ժամկետում` վճարումը հավաստող փաստաթուղթը ներկայացնելուց հետո:
Շահումով խաղերի եւ խաղատների գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է լիազոր մարմինը՝ տեղում ստուգումների կամ փաստաթղթային վերահսկողության միջոցով:

Շահումով խաղի կամ խաղատան կազմակերպիչը լիազոր մարմին է ներկայացնում յուրաքանչյուր եռամսյակի համար մինչեւ տվյալ եռամսյակին հաջորդող ամսվա վերջին օրը համապատասխան տարածքային հարկային մարմնի եւ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի համապատասխան տարածքային մարմնի տեղեկանքը` հաշվետու եռամսյակում հարկերի եւ օրենքով սահմանված այլ պարտադիր վճարների գծով կազմակերպչի պարտավորությունների մասին:

Շահումով խաղի կամ խաղատան կազմակերպիչը մինչեւ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 30-ը լիազոր մարմին է ներկայացնում հաշվապահական հաշվառման օրենսդրությանը համապատասխան պետական մարմիններին ներկայացվող իր տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական եզրակացությունը եւ հաշվապահական հաշվառման օրենսդրությանը համապատասխան պետական մարմիններին ներկայացվող իր տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակում է առնվազն 1000 տպաքանակ ունեցող մամուլում ու մինչեւ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա մայիսի 15-ը լիազոր մարմին է ներկայացնում թերթի մեկ օրինակը: 

Խաղերի ոլորտում գործունեությունը կարգավորող նորմերի խախտման դեպքում կազմակերպությունները ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության ՝ տուգանքի ձեւով ՝  մինչեւ միլիոն դրամ: Իսկ կազմակերպության գործունեության մեջ հանցակազմ պարունակող կոպիտ խախտումների առկայության դեպքում պաշտոնատար անձինք կարող են քրեական պատասխանատվության ենթարկվել  Հայաստանի օրենսդրությամբ ։

Բացի այդ, օրենքով նախատեսված դեպքերում լիազոր մարմինն իրավունք ունի կասեցնել կամ դադարեցնել արտոնագիր գործողությունը:

Այսպիսով,Հայաստանի Հանրապետությունում շահումով խաղերի գործունեություն իրականացնել ցանկացող ընկերությունը պարտավոր է անցնել Գրանցման եւ ստանալ արտոնագիր: Ինչպես տեսնում ենք, գործունեության իրականացման ընթացքում կարող են առաջանալ նոր խոչընդոտներ ու դժվարություններ ։ Ուժերի, ժամանակի և ֆինանսների ավելորդ ծախսերից խուսափելու համար առաջարկում ենք ձեզ մեր կազմակերպության իրավաբանների օգնությունը: Այս ոլորտում աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող որակավորված մասնագետներն ուրախությամբ կօգնեն ձեզ պարզեցնել շահումով խաղերի ոլորտում հայաստանյան շուկա մուտք գործելու գործընթացը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել կայքում նշված տվյալներին:

Вернуться