Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու (կացության) իրավունք ստանալը

Եթե օտարերկրյա քաղաքացին ցանկանում է բնակվել Հայաստանում կամ ցանկանում է ընդհանուր կարգով ձեռք բերել ՀՀ քաղաքացիություն, ապա նա առաջին հերթին պետք է ձևակերպի այն փաստաթղթերը, որոնք թույլ կտան ստանալ կացության կարգավիճակ և իրավունք կտան օրինական մնալ ՀՀ տարածքում:

Կա 3 տեսակի կացության կարգավիճակի եւ բնակության:

 • ժամանակավոր, որի դեպքում տրվում է ժամանակավոր ռեզիդենտ քարտ;
 • մշտական, որի դեպքում տրվում է մշտական ռեզիդենտ քարտ;
 • հատուկ, որի դեպքում օտարերկրացուն տրամադրվում է բնակության հատուկ անձնագիր:

Ժամանակավոր ռեզիդենտ քարտը տրամադրվում է 1 տարի ժամկետով: Այն ստանալու համար օտարերկրացուն անհրաժեշտ է ներկայացնել ապացույցներ, որ առկա է հետեւյալ հանգամանքներից որեւէ մեկը:

 • ուսուցում ՝ ավագ դպրոցի ծրագրով (դիմորդների նախապատրաստման համար), ճարտարագիտական (ինժեներական) առարկաների խորացված ուսումնասիրմամբ;
 • աշխատանքի թույլտվություն, որը տրամադրվում է ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով;
 • ՀՀ քաղաքացու կամ Հայաստանի տարածքում օրինական հիմքերով գտնվող օտարերկրյա քաղաքացու հետ ամուսնության մեջ գտնվելու փաստը;
 • ՀՀ քաղաքացու կամ ՀՀ-ում մշտական կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացու հետ Մերձավոր ազգակցական հարաբերություններում գտնվելու փաստը;
 • ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացումը;
 • դիմումատուն ծագումով հայ է ։

Ինչպես արդեն նշվեց, ժամանակավոր ռեզիդենտ քարտը տրամադրվում է 1 տարով, սակայն այդ քարտի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում հնարավորություն կա ամեն անգամ երկարաձգել ժամանակավոր կացության կարգավիճակը 1 տարով: Քարտի գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումը լիազոր մարմին պետք է տրամադրվի դրա ավարտից ոչ ուշ, քան 30 օր առաջ:

Մշտական ռեզիդենտ քարտը տրվում է օտարերկրյա քաղաքացուն 5 տարի ժամկետով: Այն կարող է երկարաձգվել ամեն անգամ նույն ժամկետում. Մշտական բնակության կարգավիճակ տալու համար օտարերկրացուն անհրաժեշտ է ներկայացնել ապացույցներ հետեւյալ հանգամանքների առկայության մասին:

 • ՀՀ տարածքում մերձավոր ազգականների առկայության փաստը;
 • ՀՀ տարածքում բնակարաններով և ապրուստի աղբյուրով ապահովված լինելու փաստը;
 • կեցությունը ՀՀ-ում ոչ պակաս, քան 3 տարի առաջ դիմում է մշտական ռեզիդենտ քարտի;

Մշտական ռեզիդենտ քարտ կարող են ստանալ նաև ծագումով հայ անձինք կամ Հայաստանի տարածքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող անձինք:

Մշտական ռեզիդենտ քարտի գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմում ‘ այն երկարաձգելու խնդրանքով ոչ ուշ, քան գործողության ժամկետը լրանալուց 30 օր առաջ: Հատուկ կացության կարգավիճակ տրվում է այն օտարերկրացիներին, ովքեր ծագումով հայ են կամ ՀՀ տարածքում իրականացնում են մշակութային կամ տնտեսական գործունեություն:

Հատուկ կացության անձնագիրը տրամադրվում է 10 տարի ժամկետով եւ կարող է տրվել բազմիցս:

ՀՀ տարածքում ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ սահմանող փաստաթղթեր ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմում ներկայացնել ՀՀ ոստիկանության լիազոր մարմին: Այդ դիմումի քննարկումից հետո որոշում է կայացվում ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ տալու կամ այդ կարգավիճակի տրամադրումը մերժելու մասին 30-օրյա ժամկետում ։ Կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիները հաշվառվում են ոստիկանության լիազոր մարմնի կողմից: Հատուկ կացության կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ չէ դիմում ուղարկել ոստիկանության լիազոր մարմնին, Իսկ եթե անձը գտնվում է արտասահմանում ‘ դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկ: Հատուկ կացության կարգավիճակ տալու մասին որոշումն ընդունվում է ՀՀ Նախագահի կողմից: Այն վերջնական է եւ բողոքարկման ենթակա չէ ։

Բնակության կարգավիճակ տալը մերժելու հիմքերը:

 • անձը վտարվել է Հայաստանից կամ նախկինում զրկվել է բնակության կարգավիճակից, եւ նման որոշումների ուժի մեջ մտնելուց հետո չի անցել 3 տարի;
 • անձը դատապարտվել է ՀՀ-ում ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար, և դատվածությունը հանված կամ մարված չէ;
 • կան հավաստի տվյալներ այն մասին, որ անձը նման գործունեություն է իրականացնում, հանդիսանում է այնպիսի կազմակերպության կազմակերպիչ կամ անդամ, որի նպատակներն են:
 • պետական անվտանգությանը վնաս հասցնելը, սահմանադրական կարգը տապալելը, ՀՀ պաշտպանունակության թուլացումը;
 • ահաբեկչական գործունեության իրականացումը;
 • զենքի, զինամթերքի, պայթուցիկ նյութերի, ռադիոակտիվ նյութերի, թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի ապօրինի տեղափոխումը սահմանով,
 • մարդկանց թրաֆիքինգի իրականացում);
 • նա տառապում է օրենքով սահմանված հիվանդություններից մեկից;
 • նրա կողմից առկա են ՀՀ պետական անվտանգության լուրջ և հիմնավորված սպառնալիքներ;
 • կացության կարգավիճակ ստանալու դիմումով դիմելիս Նա իր մասին տրամադրել է կեղծ տեղեկություններ կամ չի տրամադրել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, կամ առկա են տեղեկություններ այն մասին, որ նրա գտնվելը ՀՀ տարածքում այլ նպատակ ունի, քան նախատեսված է դիմումում;
 • այն “օտարերկրացիների մասին” ՀՀ օրենքի խախտման պատճառով ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության, և Այդ մասին որոշման կայացման պահից չի անցել մեկ տարի ։

Ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու համար պետք է ներկայացվեն:

 • դիմում;
 • 3 գունավոր լուսանկար 35 x 45 մմ չափսով;
 • անձնագիր, անձնագրի պատճեն և նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը;
 • ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ստանալու (երկարաձգելու) համար անհրաժեշտ հանգամանքները հիմնավորող փաստաթղթեր;
 • տեղեկանք առողջական վիճակի մասին;
 • Պետական տուրքի վճարման անդորրագիր:

ՀՀ տարածքում կացության հատուկ կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերի ցանկը:

 • դիմում;
 • ՀՀ տարածքում բնակվելու օրինականությունը հավաստող փաստաթղթեր ‘ մուտքի վիզա, ռեզիդենտ քարտ, ՀՀ հատուկ կացության անձնագիր և այլն:;
 • ազգությամբ հայ լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ;
 • Հայաստանի սահմաններում մշակութային և տնտեսական գործունեության իրականացումը հավաստող փաստաթուղթ;
 • հայերեն թարգմանված եւ նոտարական կարգով վավերացված անձնագիր կամ ճամփորդական փաստաթղթեր;
 • 4 լուսանկար 35 x 45 մմ չափսի;
 • Պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը։
Вернуться