Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Հայաստանի Հանրապետությունում գնումների կատարման կարգը

Հայաստանի Յանրապետությունում գնումների կատարման կարգը հիմնականում կարգավորվում է ՝

  • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով (Ընդունվել է12.2010) և այլ նորմաիրավական ակտերով, որոնցով այն փոփոխվել է,
  • ՀՀ կառավարության Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386 -Ն որոշումով,

Գնումներ էն համարվում՝

  • էլեկտրոնային աճուրդը
  • մրցակցություն
  • միեւնույն անձից լրացուցիչ գնում

Մրցակցություն տեսակներն են բաց և փակ մրցակցությունները

Գնումների կատարման կարգը իր մեջ նեռարում է հետեվյալ փուլեր:

Հայտերի ներգրավման փուլում հայտարարվումէ մրցակցություն: Բաց ընթացակարգով գնում կատարելու համար մասնակիցներ ներգրավելու նպատակով տեղեկագրում հրապարակվում են գնումների հայտարարություն եւ հրավեր:

Հաջորդ փուլում մասնակիցները ներկայացնում էն հայտերը հրավերով սահմանված կարգով: Հայտը ներառում է մասնակցի կողմից հաստատված փաստաթխտերը – հրավերի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին հայտարարությունը, գնային առաջարկը, հայտի ապահովումը:

Հրավերում նշված պահին` նիստում հայտերը բացվում են, Հայտերը գնահատվում եմ հրավերով սահմանված կարգով: Բավարար են գնահատվում հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար եւ մերժվում են:

Պայմանագիր կնքվում է գնահատող հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից:

Գնման ընթացակարգը կարող է նաև չկայացած հայտարարվել հետեվյալ դեպքերում

  • հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին
  • դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը
  • ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
  • պայմանագիր չի կնքվում:

Բացի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված գնումների անցկացման կարգի կանոններից եւ պահանջներից, յուրաքանչյուր կազմակերպությունը իրավունք ունի իր կանոնակարգում ամրագրել դրա առավել մանրամասն կարգավորումը:

Բացի այդ, ինտերնետի հայաստանյան հատվածում աշխատում են առեւտրային գնումների համար հայտարարությունների տախտակներ ։  Տեղական ընկերությունների մրցույթները կարելի է գտնել www.bicotender.ru. Հայաստանը նաեւ փորձում է ընդլայնել գնումների ազգային համակարգի հասանելիությունը ոչ միայն տեղական, այլեւ արտասահմանյան մատակարարների. Օրինակ, ակտիվորեն հանում է լեզվական արգելքը ԱՊՀ և ԵԱՏՄ երկրներից պետական գնումների մասնակիցների համար։ Օրինակ, ARMEPS համակարգում հայտերը հրապարակվում են ոչ միայն հայերեն, այլև ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, իսկ 2017 թվականից ներդրվել է փաստաթղթերի փոխանցման էլեկտրոնային համակարգ տարբեր լեզուներով:

Вернуться