Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Պայմանագրով նախատեսված գումարի բռնագանձում | 24.12.2013

Գործի նախապատվությունը

“…” ՍՊԸ-ի տնօրենը դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին  և հայտնել, որ ընկերության և “…” ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է պայմանագիր, որի 2-րդ կետի համաձայն հայցվոր ընկերությունը մատակարարել է ապրանքներ, իսկ պատասխանող ընկերություն պարտավորվել է ընդունել այդ ապրանքները և վճարել դրանց դիմաց: Սակայն պատասխանողը մատակարարված ապրանքների դիմաց մինչև օրս հայցվորին որևէ գումար չի վճարել:

Տնօրենը փաստաբանին խնդրել է դիմել դատական պաշտպանության:

Փաստաբանի իրավական հիմնավորումները և դիրքորոշումը

Պայմանագրի 2.5 կետի համաձայն` գնորդը պարտավորվել է ապրանքների խմբաքանակը մատակարարելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրել հարկային հաշիվը, որը կհավաստիացնի ապրանքների ընդունումը:

Պայմանագրի 4 կետի համաձայն` մատակարարված ապրանքների դիմաց պատասխանողը պետք է վճարի մինչև հարկային հաշվում նշված ժամկետը: Համաձայն կողմերի միջև կնքված թիվ “…” հարկային հաշվի ապրանքների դիմաց պատասխանողը պարտավոր է հայցվորին վճարել մինչև 21.06.2011թ.: Սակայն պատասխանողը մատակարարված ապրանքների դիմաց մինչև օրս հայցվորին որևէ գումար չի վճարել:

Պայմանագրի 7-րդ կետի համաձայն` պատասխանողը վճարման պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վճարում է տույժ` չվճարված գումարի 0.5%-ի չափով` յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար: Վճարման ենթակա տույժի ընդհանուր գումարը, այնուամենայնիվ, չպետք է գերազանցի գումարի 20%-ը:
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 521 հոդվածի 1-ին մասի` մատակարարման պայմանագրով ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մատակարար-վաճառողը պարտավորվում է իր արտադրած կամ գնած ապրանքները պայմանավորված ժամկետում (ժամկետներում) հանձնել գնորդին` ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու կամ անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ նմանօրինակ օգտագործման հետ չկապված նպատակներով օգտագործելու համար:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 502 հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի համաձայն` գնորդը պարտավոր է վճարել ապրանքի համար այն վաճառողից uտանալուց անմիջապեu առաջ կամ հետո, եթե այլ բան նախատեuված չէ uույն oրենuգրքով, այլ oրենքներով, իրավական ակտերով կամ առուվաճառքի պայմանագրով եւ չի բխում պարտավորության էությունից: Գնորդը պարտավոր է հանձնված ապրանքի գինը վճարել ամբողջությամբ, եթե առուվաճառքի պայմանագրով նախատեuված չէ ապրանքի համար վճարել տարաժամկետ (մաu առ մաu):

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345 հոդվածի` պարտավորության ուժով մի անձը (պարտապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պարտատիրոջ) oգտին կատարել որոշակի գործողություն. այն է` վճարել դրամ, հանձնել գույք, կատարել աշխատանք, մատուցել ծառայություն եւ այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց, իuկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը: Պարտավորությունները ծագում են պայմանագրից, վնաu պատճառելու հետեւանքով եւ uույն oրենuգրքում նշված այլ հիմքերից: Նույն օրենսգրքի 347 հոդվածի համաձայն` պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ` պարտավորության պայմաններին, oրենքին եւ այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատաuխան, իuկ նման պայմանների ու պահանջների բացակայության դեպ-քում` գործարար շրջանառության uովորույթներին կամ uովորաբար ներկայացվող այլ պահանջներին համապատաuխան:

Իսկ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 408 հոդվածի համաձայն` պարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարելը կամ անպատշաճ (կետանցով, ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայությունների թերություններով կամ պարտավորության բովանդակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտմամբ) կատարելը:

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 352 հոդվածի 1-ին մասի` եթե պարտավորությունը նախատեuում է կամ հնարավորություն է ընձեռում որոշել դրա oրը կամ ժամանակահատվածը, ապա պարտավորությունը պետք է կատարվի այդ oրը կամ այդ ժամանակահատվածի ցանկացած պահին:

Գործի ելքը

“…” ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչ Վարդան Խեչյանի հայցն ընդդեմ “…” ՍՊԸ-ի` գումարի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ, բավարարել:

Պատասխանողից հօգուտ հայցվորի ՙ բռնագանձել “…” որպես հիմնական պարտքի գումար, “…” որպես պայմանագրով սահմանված տույժի գումար, “…” ՀՀ դրամը, որպես հայցվորի կողմից վճարված պետական տուրքի գումար:

 

Գործով ներկայացուցիչ ՀՀ փաստաբանական պալատի փաստաբան Վարդան Խեչյան

Աղբյուրը` Փաստաբան Վարդան Խեչյանի իրավական ձեռնարկ

Տեքստը տեղադրելիս պարտադիր է ակտիվ հղում կատարել աղբյուրին և նշել հեղինակի անունը

Փաստաբանին կարող եք զանգահարել +374 10 32 02 02 կամ գրել vardan@khechyan.com էլ. հասցեին

 

Вернуться