Գործի  նախապատմությունը “…” օտարերկրյա ներդրումով ընկերության “….” տնօրենը դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին և հայտնել, որ ընկերությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգման “…” դասի  ապրանքների համար … անվանումով ապրանքային նշանների իրավատերը, ինչը հավաստվում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության կողմից տրված Ապրանքային /սպասարկման/ նշանի գրանցման թիվ “…”վկայագրերով: Տնօրենը փաստաբանին….

Գործի նախապատմությունը Մի տիկին իր մանկահասակ երեխայի սոցիալ-առողջապահական հարցերը լուծելու, որոշակի այլ անհրաժեշտ գործողություններ կատարելու նպատակով դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին իր ամուսին Ս.Գ-ի զրկել իրենց երեխայի նկատմամբ ունեցած ծնողական իրավունքներից։ Փաստաբանի իրավական հիմնավորումները և դիքորոշումը Հայցվոր Գ.Ա-ն և  պատասխանող Ս.Գ-ն փաստական կարգով ամուսնացել են 2003թ.։ Նրանք համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում ունեցել են մեկ երեխա:….

Գործի նախապատմությունը. Ա.Ի-ն դիմել է խնդրել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին և հայտնել, որ “…”հասցեում գտնվող անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով գրանցված է Մ.Ա-ի անվամբ: Վերջինիս տվել է … ԱՄՆ դոլար բնակարանը գնելու համար:  Բացի այդ, Մ.Ա-ն միայնակ է ապրում, չունի ժառանգներ և նրա նկատմամբ խնամք և հոգ է տանում ինքը: Վերջերս, Մ.Ա-ն  անսպասելիորեն մահացել է և….

Գործի նախապատվությունը “…” ՍՊԸ-ի տնօրենը դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին  և հայտնել, որ ընկերության և “…” ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է պայմանագիր, որի 2-րդ կետի համաձայն հայցվոր ընկերությունը մատակարարել է ապրանքներ, իսկ պատասխանող ընկերություն պարտավորվել է ընդունել այդ ապրանքները և վճարել դրանց դիմաց: Սակայն պատասխանողը մատակարարված ապրանքների դիմաց մինչև օրս հայցվորին որևէ գումար չի վճարել: Տնօրենը….

Գործի  նախապատմությունը Փաստաբան Վարդան Խեչյանին դիմել էր քաղաքացի Գ. Մ-ն հայտնել, որ Գ.Հ-ի հետ օրինական ամուսնության մեջ է գտնվում “…” թ-ից Համատեղ ամուսնական կյանքում ունեցել են երկու երեխաներ: Համատեղ ամուսնության ընթացքում ձեռք են բերել գույք, այդ թվում նաև … հասցեում գտնվող բնակարանը, սակայն նշված բնակարանը գրանցվել է միայն պատասխանող ամուսնու անվամբ և նրան տրվել է….

Գործի նախապատմությունը Բանկը  դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին և քանի որ առկա էր դատարանի կողմից տրված կատարողական թերթ` խնդրել էր փաստաբանին ներկայացնել Բանկի շահերը և պարտապանից  հօգուտ Բանկի բռնագանձել պարտապանի կողմից վարկ ստացած գումարը և տուգանքները։ Փաստաբանը բնակարանի համասեփականատերերին պարզելու նպատակով հարցում է կատարել ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ աշխատակազմի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն ստացվել է տեղեկատվություն….

Գործի նախապատմությունը 1990 թ-ի  ամուսնության վկայականի համաձայն` Կ.Մ-ն  և Թ. Ս-ն ամուսիններ են: Խորհրդային շրջգործկոմի 1994թ. որոշման հիման վրա Երևան քաղաքի “…” հասցեի բնակարանի նկատմամբ գրանցվել էր Թ.Ս-ի սեփականության իրավունքը: Քանի որ Կ.Մ-ն չէր մասնակցել  վիճելի բնակարանի սեփականաշնորհմանը, վերջինս դիմել էր դատարան ճանաչելու իր ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքը նշված բնակարանի նկատմամբ: Դատարանը բավարարել էր Կ.Մ-ի….

Գործի նախապատմությունը Փաստաբան Վարդան Խեչյանին դիմել էր մի հաճախորդ, որի անունն էր Կ.Ա և հայտնել էր , որ  ամուսնացել է Ա.Մ-ի հետ հետ, ամուսնությունը գրանցվել է ՔԿԱԳ մարմնում, 2008 թ-ին: Համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում ունեցել են մեկ երեխա: Նշել է, որ համատեղ կյանքի ընթացքում անհաշտությունների և բնավորությունների տարբեր լինելու հետևանքով պատասխանողը երեխայի հետ արդեն մոտ….

Գործի նախապատմությունը  Ապահովագրական ընկերության  և “…”  ՍՊԸ-ի միջև կնքվել են ապահովագրության վկայագրեր: Վկայագրերով նախատեսված ապահովագրավճարը սահմանված ժամկետում “…”ՍՊԸ-ն չի վճարել։ Ապահովագրական ընկերությունը դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին խնդրելով պարտապանից բռնագանձել  պարտքը և տոկոսները։ Փաստաբանի կողմից ներկյացվեց համապատասխան հայցադիմում: Փաստաբանի փաստարկները և իրավական դիրքորոշումը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 996-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` ապահովագրության պայմանագրով մի կողմը՝….

Գործի նախապատմությունը. ՙ… ՚ ՓԲԸ-ի, որպես մատակարար, և ՙ…՚ ՍՊԸ-ի, որպես գնորդ, միջև …. թվականին կնքել են է մատակարարման պայմանագիր, համաձայն որի` հաշիվ-ապրանքագրերով մատակարարը գնորդին է առաքել …. ՀՀ դրամի ձու: “…” ՍՊԸ-ն ստացած ապրանքի համար առ այսօր վճարում չի կատարել: Պայմանագրի 5.1 կետի համաձայն` գնորդը պարտավորվում է վճարել գումարը մատակարարված ապրանքի օրվանից 30 օր….

Գործի  նախապատմությունը Ք.Ա-ն  Ռ.Խ-ին պարտքով տվել է  “…” ՀՀ դրամ գումար, նշված փաստը հաստատվում է  Ռ.Խ-ի կողմից գրված և ստորագրված ստացականով, որում նրա կողմից տառացի նշվել է հետևյալը. ՙԵս` Ռ.Խ-ս  Ք.Ա-ից վերցրել եմ “…” հայկական դրամ և փոխանցել եմ Լ.Խ-ին: Պարտավորվում ենք գումարը վերադարձնել պահանջվող ժամանակահատվածում մինչև “…” թ-ը: Նշված ստացականով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո դիմել….

Գործի  նախապատմություն: Շ. Ք-ն և Ա. Ք-ն, հարազատ քույր և եղբայր են: Նրանք իրենց հանգուցյալ քույր Հ.Ք-ի հետ բնակվել են “..” հասցեի բնակարանում: Նրանք նաև այդ նույն բնակարանի համասեփականատերեր են: Նրանք Հ.Ք-ի ժառանգորդ միակ ժառանգներն են, քանի որ վերջինս նա չի ամուսնացել, զավակներ չունի, իսկ ծնողները մահացել են:  Շ. Ք-ն և Ա. Ք-ն ցանկացել են հաստատել….