2017 թվականի սկզբին փոփոխություններ են կատարվել «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում, որի արդյունքում նոտարներն օժտվել են մի շարք նոր գործառույթներով: Հատուկ հետաքրքրություն է առաջացնում նոտարի կատարողական մակագրությամբ վավերացված գործարքը՝ առանց դատարան դիմելու ի կատար ածելու հնարավորություն նախատեսող նորավեպը: Այսպես, «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 82.1 հոդվածում ասվում է, որ պարտապանից դրամական գումարներ բռնագանձելու կամ գույք (իր) կամ փաստաթուղթ հանձնելու….

Կեղծ գործարքը ձևակերպվում է առանց իրավաբանական հետևանքներ առաջացնելու մտադրության: Այդ դեպքում բնակարանի առուվաճառքի պայմանագիրը կարող է կազմվել ՀՀ օրենսդրության բոլոր պահանջների պահպանմամբ, սակայն սեփականատիրոջ փոփոխությունը կրելու է ձևական բնույթ: Ըստ էության անշարժ գույքը մնում է սկզբնական սեփականատիրոջ փաստացի տիրապետման ու օգտագործման ներքո և գործարքը կնքվում է անշարժ գույքը թաքցնելու և պարտատերերին գույքի վրա բռնագանձում տարածելու հնարավորությունից զրկելու նպատակներով: Հայաստանում….

08.04.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Ժառանգատուի պարտականությունների ժառանգումը:

Գրավի իրավունքը գրավատուի գույքի նկատմամբ գրավառուի գույքային իրավունքն է, որը միաժամանակ միջոց է գրավառուի հանդեպ պարտապանի ունեցած դրամական կամ այլ պարտավորության կատարման ապահովման համար: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի համաձայն՝ իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում առաջին հերթին բավարարվում են լուծարվող իրավաբանական անձի գույքի գրավով ապահովված պարտավորություններով պարտատերերի պահանջները, իսկ մնացած պարտատերերի՝ գրավով չապահովված պահանջները բավարարվում են….

Փոխառության պայմանագիր Փոխառության պայմանագիրն իրենից ներկայացնում է շատ կարևոր փաստաթուղթ, որի պատշաճ ձևակերպման արդյունքում կողմերի մոտ առաջանում են փոխադարձ իրավունքներ և պարտականություններ: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 877-րդ հոդվածի համաձայն՝ փոխառության պայմանագրով մեկ կողմը (փոխատուն) մյուս կողմի (փոխառուի) սեփականությանն է հանձնում դրամ կամ տեսակային հատկանիշով որոշվող այլ գույք, իսկ փոխառուն պարտավորվում է փոխատուին վերադարձնել միևնույն գումարի դրամ….

Առօրյա կյանքում եւ գործարար միջավայրում հաճախ չեն լինում այնպիսի դեպքեր, երբ անձը դրամական միջոցների կամ գույքի բացակայության պատճառով չունի պարտատերերի պահանջների կատարման հնարավորություն: Նման իրավիճակում պարտապանը կարող է սնանկ ճանաչվել (անվճարունակ) ։ Հայաստանում պարտապանները կարող են սնանկ ճանաչվել միայն դատական որոշման հիման վրա: Պարտապանը կարող է սեփական ցանկությամբ սկսել սնանկության (անվճարունակության) ընթացակարգը ՝ ներկայացնելով կամավոր….

09.03.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Փոխառության պայմանագրի գրագետ կազմում:

20.12.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Դատական կարգով դրամական միջոցների բռնագանձումը

15.12.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Պե՞տք է արդյոք ժառանգը մինչև ժառանգությունն ընդունելը պատասխանատվություն կրի ժառանգատուի պարտավորությունների համար

11.11.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի վիդեո-խորհրդատվություն Թեմա՝ Պարտքի բռնագանձումը ժառանգների կողմից

Գործի նախապատվությունը “…” ՍՊԸ-ի տնօրենը դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին  և հայտնել, որ ընկերության և “…” ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է պայմանագիր, որի 2-րդ կետի համաձայն հայցվոր ընկերությունը մատակարարել է ապրանքներ, իսկ պատասխանող ընկերություն պարտավորվել է ընդունել այդ ապրանքները և վճարել դրանց դիմաց: Սակայն պատասխանողը մատակարարված ապրանքների դիմաց մինչև օրս հայցվորին որևէ գումար չի վճարել: Տնօրենը….

Գործի նախապատմությունը  Ապահովագրական ընկերության  և “…”  ՍՊԸ-ի միջև կնքվել են ապահովագրության վկայագրեր: Վկայագրերով նախատեսված ապահովագրավճարը սահմանված ժամկետում “…”ՍՊԸ-ն չի վճարել։ Ապահովագրական ընկերությունը դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին խնդրելով պարտապանից բռնագանձել  պարտքը և տոկոսները։ Փաստաբանի կողմից ներկյացվեց համապատասխան հայցադիմում: Փաստաբանի փաստարկները և իրավական դիրքորոշումը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 996-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` ապահովագրության պայմանագրով մի կողմը՝….