Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

«Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Եվրասիական տնտեսական միության միջազգային ակտերի համաձայն՝ Հայաստանի մաքսային սահմանով ապրանքներ և փոխադրամիջոցներ տեղափոխելիս գանձվում են հետևյալ վճարները`

 • մաքսատուրք.
 • մաքսավճարներ.
 • ակցիզային հարկ.
 • ավելացված արժեքի հարկ.

Մաքսային արժեքը որպես մաքսային վճարների հաշվարկման հիմք

ՀՀ տարածք ներմուծվող կամ ՀՀ տարածքից արտահանվող ապրանքների մաքսային ձևակերպուման ընթացքում մաքսային վճարների հաշվարկումը կատարվում է մաքսային արժեքի հիման վրա` այն գումարի, որը փաստացի վճարվել է, ենթակա է վճարման կամ պետք է վճարվեր ապրանքը ձեռք բերելու և մինչև ՀՀ մաքսային սահմանը տեղափոխելու համար:

Արտահանվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման եղանակները և կարգը սահմանված է «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: Արտահանվող ապրանքների մաքսային արժեքը կարելի է սահմանել հետևյալ ձևով՝ գործարքի գին, որը փաստացի վճարվել է, ենթակա է վճարման կամ պետք է վճարվեր ապրանքը արտահանելու նպատակով ձեռք բերելու և մինչև Հայաստանի սահմանը տեղափոխելու համար:

Արտահանվող ապրանքների մաքսային արժեքը  ներառում է՝

 • արտահանման երկրում ապրանքների ձեռքբերման գինը.
 • մինչև Հայաստանի մաքսային սահմանը տեղափողելու համար կատարված փոխադրման, բեռնման բեռնաթափման, փոխաբեռնման և ապահովագրական ծախսերը.
 • կոմիսիոն  և միջնորդային ծախսերը.
 • Հայաստանի Հանրապետության սահմանով արտահանվող ապրանքների արտադրության և մատակարարման նպատակով գնորդի կողմից մատակարարին անհատույց կամ մասնակի հատուցմամբ, ուղղակի կամ անուղղակի տրամադրված՝ արտահանվող ապրանքներով համապատասխանաբար բաշխված`
  • ապրանքների մեջ ներառված նյութերի, բաղադրամասերի և համանման այլ առարկաների արժեքը.
  • ապրանքների արտադրության մեջ օգտագործվող գործիքների և համանման այլ առարկաների օգտագործման արժեքը.
  • ապրանքների արտադրության մեջ սպառված նյութերի արժեքը.
  • ապրանքների արտադրության համար անհրաժեշտ և, ներմուծման երկրից բացի, այլ երկրում իրականացված ճարտարագիտական, ձևավորման, նախագծման և համանման այլ աշխատանքների արժեքը.
 • գնորդի կողմից ապրանքների վաճառքի անհրաժեշտ պայման հանդիսացող ռոյալթիների և թույլտվությունների դիմաց մատակարարին ուղղակի կամ անուղղակի վճարված կամ վճարման ենթակա վճարները.
 • տարայի, փաթեթի և փաթեթավորման աշխատանքների արժեքը.
 • Հայաստանի Հանրապետության սահմանով արտահանվող ապրանքների հետագա վաճառքի, օգտագործման կամ տնօրինման դիմաց գնորդի կողմից մատակարարին վճարման ենթակա գումարները:

Ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշվում է «Մաքսային միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու մասին» 2008 թվականի հունվարի 25-ի համաձայնագրին համապատասխան: Այնտեղ նշվում է, որ Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքն այդ ապրանքների հետ գործարքի արժեքն է, այսինքն՝ այն գինը, որը փաստացի վճարվել է կամ ենթակա է վճարման այդ ապրանքները Մաքսային միության մաքսային տարածք արտահանելու նպատակով:

Ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը  ներառում է՝

 • արտահանման երկրում ապրանքների ձեռքբերման գինը.
 • մինչև Հայաստանի մաքսային սահմանը տեղափողելու համար կատարված փոխադրման, բեռնման բեռնաթափման, փոխաբեռնման և ապահովագրական ծախսերը.
 • կոմիսիոն  և միջնորդային ծախսերը.
 • Հայաստանի Հանրապետության սահմանով արտահանվող ապրանքների արտադրության և մատակարարման նպատակով գնորդի կողմից մատակարարին անհատույց կամ մասնակի հատուցմամբ, ուղղակի կամ անուղղակի տրամադրված՝ արտահանվող ապրանքներով համապատասխանաբար բաշխված`
  • ապրանքների մեջ ներառված նյութերի, բաղադրամասերի և համանման այլ առարկաների արժեքը.
  • ապրանքների արտադրության մեջ օգտագործվող գործիքների և համանման այլ առարկաների օգտագործման արժեքը.
  • ապրանքների արտադրության մեջ սպառված նյութերի արժեքը.
  • ապրանքների արտադրության համար անհրաժեշտ և, ներմուծման երկրից բացի, այլ երկրում իրականացված ճարտարագիտական, ձևավորման, նախագծման և համանման այլ աշխատանքների արժեքը.
 • գնորդի կողմից ապրանքների վաճառքի անհրաժեշտ պայման հանդիսացող ռոյալթիների և թույլտվությունների դիմաց մատակարարին ուղղակի կամ անուղղակի վճարված կամ վճարման ենթակա վճարները.
 • տարայի, փաթեթի և փաթեթավորման աշխատանքների արժեքը.
 • ապրանքները՝ մինչև Մաքսային միության մաքսային տարածքում գտնվող օդանավակայան, նավահանգիստ կամապրանքների ժամանման այլ վայր տեղափոխելու (փոխադրելու) ծախսերը.
 • ապրանքների բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման և Մաքսային միության մաքսային տարածքում գտնվող օդանավակայան, նավահանգիստ կամ ապրանքների ժամանման այլ վայր դրանց տեղափոխման (փոխադրման) հետ կապված այլ գործողությունների կատարման ծախսերը.
 • նախորդ երկու կետերում նշված գործողությունների ապահովագրության հետ կապված ծախսերը.
 • մտավոր սեփականության օբյեկտների օգտագործման համար թույլտվության (ռոյալթի) և նմանատիպ այլ վճարումներ (ներառյալ արտոնագրերի, ապրանքային նշանների, հեղինակային իրավունքների համար կատարվող վճարումները), որոնք վերաբերում են գնահատվող (ներմուծվող) ապրանքներին և որոնք գնորդը, որպես գնահատվողապրանքների վաճառքի պայման, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կատարել է կամ պետք է կատարի՝ այդապրանքների համար փաստացի վճարված կամ վճարման ենթակա գնի մեջ չներառված չափով։

Մաքսատուրքեր

Մաքսատուրքը սահմանված ժամկետներում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից և այլ վճարողներից պետական և հասարակական կարիքների բավարարման նպատակով գանձվող պարտադիր վճար է: Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքները և փոխադրամիջոցները հարկվում են մաքսատուրքով՝ Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքով, «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ դառնալու կապակցությամբ փոփոխվել է ՀՀ մաքսային սահմանում մաքսային ձևակերպման կարգը: ԵՏՄ անդամ պետությունների միջև մաքսային ձևակերպում այլևս չի նախատեսվում, և Մաքսային միության մաքսային տարածքում ապրանքների տեղափոխման դեպքում մաքսատուրքերը չեն վճարվում: Սակայն հարկ է հիշել, որ ցամակային տրանսպորտով ապրանքների փոխադրման դեպքում փոխադրողները ստիպված կլինեն արտահանող երկրի տարանցում լրացնել մաքսային հայտարարագիր, քանի որ Հայաստանը չունի ընդհանուր սահման ԵՏՄ անդամ որևէ պետության հետ:

Մաքսատուրքերի դրույքաչափերը Հայաստանում

ԵՏՄ-ի նպատակներին հասնելու պատճառով անդամ պետությունները սահմանել են մաքսատուրքերի միասնական սակագները՝ երրորդ երկրների տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքներ ներմուծելու դեպքում: ԵՏՄ պայմանագրաիրավական դաշտով նախատեսվում է անցումային ժամանակաշրջան, որի ընթացքում որոշ ապրանքատեսակների նկատմամբ կիրառվող դրույքաչափերը տարբերվելու են Մաքսային միության միասնական սակագներից և մնալու են նախկինում գործող դրույքաչափերի մակարդակում:

«Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է, որ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքից ապրանքներ արտահանելու դեպքում մաքսատուրքի դրույքաչափը հավասար է 0 %: Մաքսային միության մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերը ամրագրվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշմամբ ընդունված Միասնական մաքսային սակագնով:

Որոշ ապրանքների նկատմամբ սահմանվում է ավելացված արժեքի հարկ վճարելու պարտավորություն՝ ՀՀ մաքսային և հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով: ԵՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ տարածք ապրանքներ ներմուծելիս ներմուծողներն ազատվում են ՀՀ մաքսային սահմանում ԱԱՀ վճարելու պարտավորությունից: Նշված ներմուծողները վճարում են ԱԱՀ-ն ՀՀ հարկային մարմիններին՝ մինչև ապրանքները Հայաստան փաստացի ներմուծելու օրը ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20:  Մաքսային միության տարածք երրորդ երկրներից ապրանքներ ներմուծելու դեպքում ավելացված արժեքի հարկը վճարվում է մաքսային մարմիններին՝ ապրանքների ներմուծման պահից 10 օրվա ընթացքում:

Մաքսավճարի  դրույքաչափերը Հայաստանում

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և այլ առարկաների, ինչպես նաև բանկերի կողմից տեղափոխվող արժույթի և արտարժույթի մաքսային ձևակերպումների իրականացման համար գանձվում է մաքսավճար: Մաքսավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր առանձին մաքսային ձևակերպման համար` յուրաքանչյուր բեռնամաքսային հայտարարագիր  կամ քաղաքացիների բեռնամաքսային հայտարարագիր  լրացնելու դեպքում: Մաքսավճարի արժեքը կախված է ձևակերպվող ապրանքի քանակից։ Բայց մանրածախ ապրանքներ ներկրելու դեպքում կազմում է չնչին գումար, սովորաբար 7000 դրամից ոչ ավել:

Մաքսավճարի արտոնությունները

Մաքսավճարից ազատվում են`

 • այն ապրանքները, որոնք մուտք են գործում ՀՀ մաքսային տարածք մարդասիրական օգնության և բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում.
 • ֆիզիկական անձանց կողմից ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող` օրենքով սահմանված ուղեկցվող իրերը` բացառությամբ անհատական օգտագործման փոխադրամիջոցների.
 • ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի) կողմից ներմուծվող ապրանքները` ՀՀ օրենքով սահմանված չափերը չգերազանցող մասով.
 • օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ժամանակավորապես արտահանվող և հետադարձ ներմուծվող մշակութային արժեքները.
 • միջազգային կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող փոխադրամիջոցները`այդ փոխադրումների իրականացման ժամանակ:

03.07.2015

Вернуться