Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Ամուսնալուծության գործ | 09.12.2011

Գործի նախապատմությունը

Տ.Ք-ն ամուսնացել է պատասխանող Գ.Հ-ի հետ և նրանց ամուսնությունը գրանցվել է  ՔԿԱԳ տարածքային բաժնում: Համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում ունեցել են մեկ երեխա:

Տ.Ք.ն մի քանի ամիս առաջ է որոշել ամուսնալուծվել, սակայն ընտանիքը պահպանելու միտումով և հանուն երեխայի փորձել է շարունակել իրենց համատեղ ամուսնական կյանքը, սակայն ապարդյուն:

Հարաբերություններն ավելի են լարվել, իսկ ամուսնական կյանքը վերածվել է իսկական մղձավանջի: Սերն ու հարգանքը վերածվել են ատելության և հակակրանքի, որի հիմնական պատճառն իրենց բնավորությունների անհամատեղելիությունն է և պատասխանողի անտարբեր վերաբերմունքը:
Նշել է, որ փաստացի “…”  թվականի ապրիլ ամսից մինչ օրս իրենք ապրում են առանձին: Այժմ վերջնականապես որոշել է դատական կարգով ամուսնալուծվել:

Փաստաբանի իրավական հիմնավորումները և դիրքորոշումը.

ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի համաձայն` ամուuնալուծությունը կատարվում է քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմիններում` նույն oրենuգրքով նախատեuված դեպքերում և oրենuդրությամբ uահմանված կարգով, ինչպեu նաև դատական կարգով, իսկ 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի ՙա՚ կետի համաձայն` ամուuնալուծությունը կատարվում է դատական կարգով, եթե` բացակայում է ամուuնալուծության մաuին ամուuիններից մեկի համաձայնությունը: Կողմերը համատեղ ամուսնական կյանք և ընդհանուր տնտեսություն չեն վարում, նրանց ամուսնությունը կրում է ձևական բնույթ:

ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` ամուuիններից մեկի դիմումով ամուuնալուծության գործեր քննելիu դատարանն իրավունք ունի միջոցներ ձեռնարկելու ամուuիններին հաշտեցնելու համար և իրավունք ունի գործի քննությունը հետաձգելու` հաշտվելու համար ամուuիններին տրամադրելով մինչև երեքամuյա ժամկետ: Այu դեպքում ամուuնալուծությունը կատարվում է, եթե ամուuինները (նրանցից մեկը) պնդում են ամուuնալուծվելու համար:

Կողմերի հետագա համատեղ կյանքը և ընտանիքի պահպանումը դարձել են անհնարին, սպառվել են ընտանիքը վերականգնելու հնարավորությունները և, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդվածով, եկավ այն համոզման, որ պահանջը բխում է ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասից, գործի համար նշանակություն ունեցող բոլոր հանգամանքները պարզվել են, հայցը հիմնավորված է:

ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` դատական կարգով ամուuնալուծվելիu ամուuինները կարող են դատարան ներկայացնել համաձայնություն այն մաuին, թե նրանցից ում հետ են ապրելու երեխաները, երեխաներին և (կամ) անաշխատունակ անապահով ամուuնուն պահելու համար ապրուuտի միջոցները հոգալու կարգի, այդ միջոցների չափերի կամ ամուuինների ընդհանուր գույքի բաժանման մաuին:

ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` ամուսնությունը, որը լուծվում է դատական կարգով, համարվում է դադարած դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից:
Դատական կարգով կատարված ամուսնալուծությունը ենթակա է պետական գրանցման` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործի ելքը

Հայցվորի պահանջը բավարարվել է: Լուծվել է Տ.Ք-ի  և Գ.Հ-ի ամուսնությունը` գրանցված “…” թ-ին ՔԿԱԳ տարածքային բաժնում թիվ “…” համարի տակ:

 

Գործով ներկայացուցիչ ՀՀ փաստաբանական պալատի փաստաբան Վարդան Խեչյան

Աղբյուրը` Փաստաբան Վարդան Խեչյանի իրավական ձեռնարկ

Տեքստը տեղադրելիս պարտադիր է ակտիվ հղում կատարել աղբյուրին և նշել հեղինակի անունը

Փաստաբանին կարող եք զանգահարել +374 10 32 02 02 կամ գրել vardan@khechyan.com էլ. հասցեին

Вернуться