Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Փախառությամբ տրված գումարի բռնագանձման գործ | 23.10.2010

Գործի նախապատմությունը

Ա.Ու-ն Ն.Ա-ից “…” թվականից սկսած պարտքով վերցրել է 35000 ԱՄՆ դոլար` մինչև “…”թ-ը. վերադարձնելու պայմանով: Պատասխանողը մինչ օրս չի կատարում իր պարտավորությունը և նշված գումարը հետ չի վերադարձրել, չնայած հայցվորի բազմաթիվ պահանջներին: Պատասխանողը իր ստանձնած պարտավորությունները պատշաճ չի կատարել, որի հետևանքով հայցվորը կրում է վնասներ:

Փաստաբանի իրավական հիմնավորումները և դիրքորոշումը

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի համաձայն` պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ` պարտավորության պայմաններին, օրենքի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 877-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` փոխառության պայմանագրով մեկ կողմը (փոխատուն) մյուս կողմի (փոխառուի) սեփականությանն է հանձնում դրամ կամ տեսակային հատկանիշով որոշվող այլ գույք, իսկ փոխառուն պարտավորվում է փոխատուին վերադարձնել միևնույն գումարի դրամ (փոխառության գումարը) կամ փոխատուից ստացված գույքին հավասար քանակի և նույն տեսակի ու որակի գույք:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 878-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` փոխառության պայմանագիրը կնքվում է գրավոր, իսկ նույն հոդվածի 2-րդ մասի հմաձայն` ի հավաստումն փոխառության պայմանագրի և դրա պայմանների` կարող է ներկայացվել փոխառուի տված ստացականը կամ փոխատուի կողմից փոխառուին որոշակի դրամական գումար կամ որոշակի քանակի գույք տալը հավաստող այլ փաստաթուղթ:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 880-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` փոխառուն պարտավոր է, փոխառության պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով, փոխատուին վերադարձնել ստացված փոխառության գումարը:

Հայցվորը պատասխանողին փոխառությամբ տվել է  35000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ գումար մինչև “…” թվականը մարման ժամկետով և վերջինիս պարտավորագրերում նշված ժամկետներում և մինչ օրս փոխատուին չի վերադարձրել փոխառությամբ ստացած գումարը:

Բացի դա, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` ուրիշի դրամական միջոցներն ապօրինի պահելու, դրանք վերադարձնելուց խուսափելու, վճարման այլ կետանցով դրանք օտագործելու կամ այլ անձի հաշվին անհիմն ստանալու կամ խնայելու դեպքում, այդ գումարին վճարվում է տոկոսներ: Տոկոսները հաշվարկվում են մինչև պարտավորության դադարման օրը ըստ համապատասխան ժամանակահատվածի համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքով:

Գործի ելքը

Հայցը բավարարել:

Պատասխանող Ա. Ու-ից հօգուտ Ն. Ա-ի բռնագանձել 35000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ, որպես փոխառությամբ ստացված գումար:
Բռնագանձվող` 35000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ գումարի նկատմամբ “…” թվականից մինչև գումարը հայցվորին վերադարձնելու օրը` հաշվարկել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսներ` ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքաչափով, և այդ գումարը ևս պատասխանողից բռնագանձել հօգուտ հայցվոր:

 

Գործով ներկայացուցիչ ՀՀ փաստաբանական պալատի փաստաբան Վարդան Խեչյան

Աղբյուրը` Փաստաբան Վարդան Խեչյանի իրավական ձեռնարկ

Տեքստը տեղադրելիս պարտադիր է ակտիվ հղում կատարել աղբյուրին և նշել հեղինակի անունը

Փաստաբանին կարող եք զանգահարել +374 10 32 02 02 կամ գրել vardan@khechyan.com էլ. հասցեին

Вернуться