09.01.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Ծնողական իրավունքից զրկելը

Գործի նախապատմությունը Մի տիկին իր մանկահասակ երեխայի սոցիալ-առողջապահական հարցերը լուծելու, որոշակի այլ անհրաժեշտ գործողություններ կատարելու նպատակով դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին իր ամուսին Ս.Գ-ի զրկել իրենց երեխայի նկատմամբ ունեցած ծնողական իրավունքներից։ Փաստաբանի իրավական հիմնավորումները և դիքորոշումը Հայցվոր Գ.Ա-ն և  պատասխանող Ս.Գ-ն փաստական կարգով ամուսնացել են 2003թ.։ Նրանք համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում ունեցել են մեկ երեխա:….

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մշտապես բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որպես որդեգրել ցանկացող անձինք, հաշվառվելու նպատակով անձամբ կամ լիազորված անձի միջոցով դիմում են (N 3 ձև) իրենց բնակության վայրի աշխատակազմ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը և դրանց պատճենները` անձը հաստատող փաստաթուղթ. բնակարանային պայմանների մասին տեղեկանք` տրված բնակության վայրից. ընտանիքի կազմի մասին տեղեկանք` տրված բնակության վայրից. զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և….