Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրեր կնքելիս կարող են առաջանալ իրավիճակներ, որոնց դեպքում պարտավորությունները չեն կատարվում, կամ դրանց կատարումն անհնարին է դառնում ։ Ապրանքների միջազգային առք ու վաճառքը կարգավորվում է 1980 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայով, որի մասնակիցն է նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ։ Կոնվենցիան ամրագրում է նմանատիպ գործարքների կնքման կարգը, կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաեւ հետեւանքները չկատարելու կողմերի….