Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Արժեթղթերի տեսակները

Արժեթուղթը, սահմանված ձևի և պարտադիր վավերապայմանների պահպանմամբ, գույքային իրավունքները հավաստող փաստաթուղթ է, որի իրականացումը կամ փոխանցումը հնարավոր է միայն այն ներկայացնելիս: Արժեթղթի փոխանցմամբ փոխանցվում են դրանով հավաստվող բոլոր իրավունքները:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսվում են ըստ ներկայացնողի, անվանական և օրդերային արժեթղթեր: Ըստ ներկայացնողի արժեթղթով հավաստված իրավունքներն այլ անձի փոխանցելու համար բավական է արժեթուղթը հանձնել այդ անձին և վերջինս կկարողանա ամբողջությամբ օգտագործել դրանով հավաստվող իրավունքները: Անվանական արժեթղթով հավաստված իրավունքները փոխանցելիս իրականացվում է իրավունքի զիջում հօգուտ արժեթղթում նշված անձի: Օրդերային արժեթղթով հավաստվող իրավունքը փոխանցվում է այդ արժեթղթի վրա փոխանցագիր կատարելու միջոցով (ինդոսամենտ):

Պարտատոմս

Պարտատոմս է համարվում այն արժեթուղթը, որը հավաստում է դրա տիրապետողի իրավունքը՝ դրանում նախատեսված ժամկետում պարտատոմս թողարկած անձից ստանալ պարտատոմսի անվանական արժեքը կամ գույքային այլ համարժեք: Պարտատոմսը դրա տիրապետողին իրավունք է տալիս նաև ստանալ պարտատոմսի անվանական արժեքից տոկոս կամ այլ գույքային իրավունքներ: ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված են ըստ ներկայացնողի և անվանական պարտատոմսեր: Դեպքերի մեծամասնությունում պարտատոմսերը թողարկվում են, երբ թողարկողը մտադիր է կուտակել որոշ չափի կապիտալ: Այդ պարագայում թողարկողը պարտքով գումար է վերցնում պարտատոմսեր ձեռքբերողներից, փոխարենը պարտավորվելով հետագայում վերադարձնել պարտատոմսի արժեքը և հաշվեգրված տոկոսի չափը, ինչի արդյունքում նրան հաջողվում է իրականացնել դրամական ակտիվների համակենտրոնացում:

Չեկ

Չեկ է համարվում այն արժեթուղթը, որը պարունակում է չեկ տվողի` որևէ բանով չպայմանավորված գրավոր կարգադրությունը բանկին` չեկը տիրապետողին վճարել դրանում նշված գումարը: Չեկերն արտադրվում են սահմանված ձևի հատուկ փաստաթղթի տեսքով: Չեկում պարտադիր նշվում են բոլոր անհրաժեշտ վավերապայմանները՝ չեկ տվողի անունը, ստորագրությունը, բանկային հաշվեհամարը, չեկը տիրապետողի անունը (անվանական չեկի դեպքում) և գումարի չափը: Յուրաքանչյուր բանկն անհրաժեշտության դեպքում ապահովում է իր հաճախորդներին չեկային գրքույկներով:

Մուրհակ

Մուրհակ է համարվում այն արժեթուղթը, որը հավաստում է մուրհակ տվողի (հասարակ մուրհակ) կամ մուրհակում նշված այլ վճարողի (փոխանցելի մուրհակ` վճարագիր) որևէ բանով չպայմանավորված պարտավորությունը` մուրհակում նախատեսված ժամկետը լրանալիս որոշակի գումար վճարել մուրհակը տիրապետողին: Չնայաց մուրհակի փոքր տարածվածության, այս արժեթուղթն օգտակար նշանակություն ունի, հատկապես պարտքային պարտավորություններ ձևակերպելիս:

Այսպես, պարտապանը, որը միաժամանակ հանդիսանում է մուրհակ տվող, մուրհակ է տալիս պարտատիրոջը և դրանում համաձայնեցված ժամկետի լրացումից հետո մուրհակը տիրապետողը կարող է դիմել բանկին՝ արժեթղթով ապահովված գումարը իր հաշվին փոխանցելու համար:

Բաժնետոմս

Բաժնետոմս է համարվում այն արժեթուղթը, որը հավաստում է բաժնետիրոջ բաժնետիրական ընկերության շահույթից շահութաբաժնի ձևով մաս ստանալու, բաժնետիրական ընկերության գործերի կառավարմանը մասնակցելու և նրա լուծարումից հետո մնացած գույքից մաս ստանալու իրավունքը:

Բաժնետոմսերը կարևոր դեր են խաղում ժամանակակից քաղաքացիական շրջանառությունում, հատկապես ՀՀ անկախությունը հռչակելուց և ազատ շուկայական հարաբերություններին անցնելուց հետո: Բաժնետոմսերի թողարկումն իրականացվում է օրենսդրությամբ հատուկ սահմանված կարգով: Բաժնետոմսերը գրանցվում են իրավաբանական անձի մասնակիցների ռեեստրում, որը վարվում է Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից:

Բաց բաժնետիրական ընկերությունների (ԲԲԸ) և փակ բաժնետիրական ընկերությունների (ՓԲԸ) կանոնանդրական կապիտալները բաղկացած են բաժնետոմսերից: Այս երկու տարբեր կազմակերպա-իրավական ձևերի իրավաբանական անձանց բաժնետոմսերի տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ԲԲ ընկերության պարագայում բաժնետոմսերը գտնվում են ազատ վաճառքում և ԲԲԸ հիմնադիրների միջև տեղաբաշխվելուց հետո դրանք տեղադրվում են առաջնային հանրային առաջարկի (IPO): Բաժնետոմսերը ձեռք բերելու իրավունքը տրամադրվում է թվով անսահմանափակ անձանց և բաժնետոմսերը երրորդ անձանց օտարելու դեպքում ընկերության մնացած բաժնետերերը չունեն դրանց ձեռքբերման նախապատվության իրավունք:

ՓԲ ընկերությունների համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանվում է, որ ՓԲԸ հիմնադիրների կողմից բաժնետոմսերի թողարկման մասին որոշում կայացնելուց հետո ընկերության բաժնետոմսերի ձեռքբերման առաջարկը կարող է ներկայացվել միայն թվով սահմանափակ անձանց, ովքեր որոշվում են ընկերության հիմնադիրների կողմից: Այդպիսով, մենք տեսնում ենք, որ ՓԲԸ բաժնետոմսերի բաժանորդագրությունը սահմանափակ է:

Եթե ընկերության մասնակիցը ցանկանա վաճառել կանոնադրական կապիտալում իր ունեցած բաժնետոմսերը, ընկերության մնացած բաժնետերերն օգտվում են բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքից: Այդ իրավունքը կարող է իրականացվել ընկերության մյուս բաժնետերերին բաժնետոմսերի ենթադրյալ վաճառքի մասին ծանուցելուց հետո առնվազն 30 օրվա ընթացքում: Կանոնադրությամբ ձեռքբերման նախապատվության իրավունքի իրականացման համար սահմանված առավելագույն ժամկետը չի կարող գերազանցել 60 օրը: Միաժամանակ ՓԲԸ կանոնադրությամբ կարող է արգելվել բաժնետոմսերն՝ ընկերության մասնակից չհանդիսացող անձանց օտարելը: ՓԲԸ մասնակիցների կազմում չի կարող լինել 49-ից ավելի մասնակից: Ընկերությունը պետք է վերակազմավորվի ԲԲ ընկերության, եթե դրա մասնակիցների թիվը գերազանցում է 49-ը:

ՀՀ կորպորատիվ օրենսդրությամբ նախատեսված են հասարակ (սովորական) և արտոնյալ բաժնետոմսեր: Հասարակ բաժնետոմսի տերը հանդիսանում է ընկերության լիիրավ բաժնետեր, քանզի նմանատիպ բաժնետոմսի յուրաքանչյուր սեփականատերն ունի ձայնի իրավունք ընկերության ընդհանուր ժողովում: Այդ իրավունքը հնարավորություն է տալիս մասնակցել տնօրենների խորհրդի և վերահսկիչ հանձնաժողովի ընտրություններում, որոշել բաժնետիրական ընկերության գործունեության ողղությունը, բաշխել ընկերության շահույթը դրա մասնակիցների միջև և հաստատել ընկերության տարեկան հաշվետվությունը: Մեկ բաժնետոմսը տալիս է մեկ ձայնի իրավունք և այդ պատճառով յուրաքանչյուր բաժնետերի ձայների քանակը որոշվում է ելնելով նրան պատկանող սովարական բաժնետոմսերի թվից:

Շահաբաժիններն առաջին հերթին վճարվում են արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերին: Սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերը ստանում են իրենց վճարման ենթակա շահաբաժինները միայն դրանք արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերին վճարելուց հետո: Սակայն պետք է նշել, որ արտոնյալ բաժնետոմսը չի տալիս ընկերության ընդհանուր ժողովին քվեարկելու իրավունք, բացառությամբ օրենքով նախատեսված հատուկ դեպքերի:

Արժեթղթերի այլ տեսակներ

Արժեթղթերի այլ տեսակներից են կոնոսամենտը, բանկային վկայագիրը, երկակի և հասարակ պահեստային վկայագիրը, ինչպես նաև սոցիալական նպատակներով թողարկվող արժեթղթերը:

Կոնոսամենտ է համարվում ապրանքը տնօրինելու մասին փաստաթուղթը, որը հավաստում է դրա տիրապետողի իրավունքը` տնօրինելու կոնոսամենտում նշված բեռը և փոխադրելուց հետո ստանալու այն: Կոնոսամենտը կարող է լինել` ըստ ներկայացնողի, օրդերային կամ անվանական:

Բանկային վկայագիր (բանկային գրքույկ, բանկային սերտիֆիկատ) է համարվում այն արժեթուղթը, որը հավաստում է ավանդի գումարը և ավանդատուի իրավունքը՝ սահմանված ժամկետի ավարտից հետո վկայագիր տված բանկում կամ այդ բանկի ցանկացած մասնաճյուղում ստանալ ավանդի գումարը և դրանից տոկոսներ: Այս տեսակի արժեթուղթը կարող է լինել՝ ըստ ներկայացնողի կամ անվանական:

Երկակի պահեստային վկայագիր է համարվում օրդերային այն արժեթուղթը, որը հավաստում է ապրանքային պահեստի կողմից ապրանքն ի պահ ընդունելը: Այն կազմված է երկու մասից` պահեստային վկայագրից և գրավային վկայագրից (վարանտից), որոնք առանձին-առանձին արժեթղթեր են:

Գրավային վկայագիր չունեցող, բայց դրա հետ կապված պարտքի գումարը մուծած պահեստային վկայագրի տիրոջն ապրանքը պահեստից հանձնվում է` այն փոխանակելով պահեստային վկայագրի հետ` գրավային վկայագրի հետ կապված պարտքի ամբողջ գումարի վճարման անդորրագիր ներկայացնելու պայմանով:

Պահեստային և գրավային վկայագրերի տերն իրավունք ունի պահանջել, որ ապրանքն իրեն հանձնվի մաս առ մաս: 

Հասարակ պահեստային վկայագիր է համարվում ըստ ներկայացնողի արժեթուղթ, որը բաղկացած է մեկ փաստաթղթից:

Սոցիալական նպատակներով թողարկվող արժեթղթերի ներդրումը պայմանավորված է 2014 թ. կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումներով: Այս արժեթղթերը թողարկվում են կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդի կողմից և համարվում են անվանական արժեթղթեր, որոնք հավաստում են դրանց տիրոջ (քաղաքացու) իրավունքն օրենքով սահմանված կարգով և պայմաններով կենսաթոշակ կամ կենսաթոշակային օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ այլ գումարներ ստանալու իրավունքը:

15.08.2016

Вернуться